Ochrana Osobných Údajov

• Informačná povinnosť spoločnosti HBP Security

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rámci plnenia si povinností spoločnosti ako zamestnávateľa. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou úradu a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov od prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú Vaše údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť (prevádzkovateľ) je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami zákona č. 18/2018 Z.z... Celý text

• Informácie dotknutým osobám o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako Zákon)...Celý text


@: osobneudaje@hbpsecurity.sk