Právne predpisy

Zákon o súkromnej bezpečnosti
Vyhláška k zákonu o SB
Vyhláška o zdravotnej spôsobilosti
Ústava Slovenskej Republiky
Zákon Národnej Rady Slovenskej Republiky zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore
Trestný poriadok
Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov