Žiadosť o zamestnanie

Vypíšte nasledujúce údaje do žiadosti o zamestnanie:


- Meno a priezvisko
- Adresa
- Telefón a email (ak máte email)
- Poberanie dôchodku alebo invalidného dôchodku
- Predchádzajúce zamestnania
- Odborná spôsobilosť - ÁNO/NIE
- Prax - žiadna/roky
- Vodičský preukaz - ÁNO/NIE


Vypísané údaje zašlite na emailovú adresu : stankovsky@hbpsecurity.sk

Pri nástupe do zamestnania je zároveň potrebné mať vybavené nasledujúce tlačivá: Čestné vyhlásenie, Prehlásenie o povinnosti zachovania mlčanlivosti a Lekársky posudok.