Pre záujemcov o zamestnanie

Formulár

Preferovaná lokalita
Kontakt

*(povinné)

Kontrola

Kontrólna otázka *(povinné)

Pri nástupe do zamestnania je zároveň potrebné mať vybavené nasledujúce tlačivá: Čestné vyhlásenie, Prehlásenie o povinnosti zachovania mlčanlivosti a Lekársky posudok.